آقای روحانی چرا به مقوله فرهنگ بی توجهید

از زمان انتخاب جناب آقای دکتر روحانی به عنوان ریاست محترم جمهور متاسفانه دولت محترم کمترین توجهی به موضوع فرهنگ و تاثیرات آن بر جامعه نداشته اند و برعکس نوعی انفعال در این دولت نسبت به این موضوع حساس دیده می شود چرایی آن در موضع گیری های این دولت مشخص می گردد .

ماهواره .....

موضع دکتر روحانی:
رئیس جمهور با بیان اینکه بعد از ویدئو غصه دیگری به نام ماهواره شروع شد، بیان کرد: در این زمان گفتیم با ماهواره ها چه کنیم چگونه با ماهواره هویت ایرانی- اسلامی می ماند. دیدیم آمد. مبارزه در پشت بام و بالکن ها هم اثرگذار نبود نه ایمان مردم رفت و نه هویت آنان.

موضع جبهه دشمن :

/ 0 نظر / 12 بازدید